કેન્સર ની દવાઓ આપીને નાબૂદ કર્યો ખતરનાક વાયરસ

કોરોના વાયરલ ના દર્દી ને ડોક્ટરોએ કેન્સર ની દવાઓ આપીને નાબૂદ કર્યો ખતરનાક વાયરસ કોરોના વાયરલ નેં રોકવા નાં સમગ્ર દુનિયા માં ભારત 5 માં દૈશ બન્યો Corona virus 


અમેરિકા જેવા દેશો ના ડોક્ટરોએ કેન્સર અન્ય બીમારીઓને ઉપયોગ કરવામાં આવતી દવાઓ નો ઉપયોગ કરીને ખતરનાક વાયરસ ના દર્દી ને કંન્સર અને અન્ય બીમારીઓ માં ઉપયોગ કરવામાં આવતી દવાઓ નો ઉપયોગ કરી ને ડોક્ટરોએ કોરોના વાયરલ ના દર્દી ના સરીર માં થી નાબૂદ કર્યો હતો ખતરનાક વાયરસ

કેન્સર ની દવાઓ આપીને નાબૂદ કર્યો ખતરનાક વાયરસ

હવે ભારતીય ડોક્ટરોએ કેન્સર ની દવાઓ આપીને નાબૂદ કર્યો છે ખતરનાક વાયરસ ને આવું કરવા પર ભારત દુનિયા માં 5 માં દૈશ બન્યો છે

Corona virus 

હવે ભારત નો પણ 4 દૈશો માં સમાવેશ થાય છે જેના પાસે કોરોના વાયરલ જેવા ખતરનાક વાયરસો સાથે લડવાની શક્તિ ધરાવે છે

ખતરનાક વાયરસ

અત્યારે દુનિયા માં ખંલબલી મચી જવા પામી છે  કોરોના વાયરલ ના કારણે દુનિયા કેટલાક લોકો ના જીવ લીધા છે તેવામાં ભારતીય ડોક્ટરોએ કમાલ કરી છે કંન્સર ની દવાઓ થીં કોરોના વાયરસ ને ડોક્ટરોએ નાબૂદ કર્યો છે

ખતરનાક વાયરસ

અમેરિકા એ કોરોના વાયરલ ના કારણે દુનિયા માં આપતકાલ જાહેર કરી છે અને કોરોના વાયરલ થીં પિડીત દૈશો ને સહાયતા કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે

કેન્સર ની દવાઓ આપીને નાબૂદ કર્યો ખતરનાક વાયરસ

ચીન માંથી આવેલો આ ખતરનાક વાયરસ સે અત્યારે પુરી દુનિયા માં આતંક મચાવ્યો છે તેનાં કારણે દુનિયા માં કેટલાક લોકો ના જીવ લઈ લીધા છે

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *