થરાદ તાલુકાના વામી ગામ ની પ્રાથમિક શાળા માં ૨૬ મી જાન્યુઆરીના રોજ રાશ ગરબા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

Gujarati news,થરાદ તાલુકાના વામી ગામ ની પ્રાથમિક શાળા માં ૨૬ મી જાન્યુઆરી ના રોજ રાસ ગરબા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં તિરંગા નેં સલામી આપી નેં વિરો ને યાદ કરવામાં આવ્યા

વામી ગામ ૨૬ મી જાન્યુઆરી
વામી ગામની પ્રાથમિક શાળાની અંદર 26મી જાન્યુઆરીના રોજ રાસ-ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ને રાસ ગરબાનું આયોજન કરીને વીરો ને સલામી આપી હતી

વામી ગામ રાશ ગરબા
વામી ગામના પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય દ્વારા રાસ-ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો તેમાં મોટાભાગે ગામના લોકો હાજર રહ્યા અને વામી ગામ ના પ્રાથમિક શાળા ના શિક્ષકો સબ સાથે મળીને તિરંગા ને સલામી આપી હતી
વામી
વામી ગામ આ આયોજન ગામના પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો તેને ગામલોકોએ સાથે મળીને  વીરોને તિરંગા સાથે સલામી આપી હતી સાથે રાશ ગરબા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું વામી ગામ Gujaratinews.org સાથે આજ તક

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *