ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય-gujarat of India Clone

ગુજરાત ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય-gujarat of India ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય, દોસ્તો ગુજરાત ભારતના સૌથી ધનિક રાજયોમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે , દોસ્તો ગુજરાત ના શહેરોની પસંદગી આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે.   ગુજરાત રાજ્ય ની સ્થાપના ૧૯૬૦ના રોજ કરવામાં આવી હતી મુંબઇ થીં અભગ એક રાજ્ય બન્યું તેનું નામ છે ગુજરાત. ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય-… Continue reading ગુજરાત એક અનોખું રાજ્ય-gujarat of India Clone