કોરોના વાયરલ નો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 1 કેસ

કોરોના વાયરસ ના કારણે દુનિયા માં ખંલબલી મચી ગઇ છે તેવામાં એક કેશ ગુજરાત ના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ નોંધાયો છે ડોક્ટરોએ તેની જાણકારી આપી છે

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *