કોરોના વાયરશ ના કારણે ચીન સરકારે આપી મોત ની સજા, Gujarati

કોરોના વાયરશ ના કારણે ચીન સરકારે આપી મોત ની સજા

કોરોના વાયરસ નાં કારણે આ માણસ ને ચીન સરકારે આપી મોત ની સજા ચીન માં અત્યારે કોરોના વાયરસે કોહરંમ મચાવી રહયો છે, દૈશ દુનિયા માં અત્યારે ખલબલી મચાવી દીધી છે કોરોના વાયરસ નાં કારણે ચીન માં ૬૦૦ થી વધારે લોકો માર્યા ગયા છે

કોરોના વાયરશ ના કારણે ચીન સરકારે આપી મોત ની સજા
દુનિયા આખીમાં  કોશીસ થંઈ રહી છે કે આની દવા કેવી રીતે મળે કારણ કે આની દવા હજી સુધી કોઈ પણ દેશ પાસે નથી હવે જોવાનું એ છે કે આની દવા ક્યારે બને છે

કોરોના વાયરસ
દુનિયા આખીમાં અત્યારે કોરોના વાયરસ નાં કારણે વાતાવરણ બદલાઈ ગયો છે બધા દેશોમાં કોરોના વાયરસ ની દવા ની સોધ ચાલી રહી છે,

ચીન માં કોરોના વાયરસ
ચીન માં અત્યારે કોરોના વાયરસ.ની વાતો અલંગ છે અને આ માણસ ના સમાચાર ચાલી રહયા છે કારણ કે ચીન સરકારે આ માણસ ને મોત ની સજા ફટકારી છે , ચીન સરકારે આ માણસ ને મોત ની સજા સૂકામ આપી છે તેની પાછળ નું કારણ જાણવા મળ્યું નથી

ભારત પાકિસ્તાનમાં કોરોના વાયરસ
ચીન સમાચાર અનુસાર આ માણસે કોરોના વાયરસ ની પહલે થીં જાણ કરી હતી , ચીન માં કોરોના વાયરસ ફેલાય તે પેહલા આ માણસે એક લેખ લખ્યો હતો જેમાં કોરોના વાયરસ નો ઉલેખ કરવામાં આવ્યો હતો

કોરોના ટેબ્લેટ
ચીન માં અત્યારે કોરોના વાયરસ નીજી સ્વાર્થ ખતરા સમાન છે કારણ કે ચીન માં કોરોના વાયરસ ફેલાય ચુક્યા છે, અત્યારે કોરોના વાયરસ નાં કારણે દુનિયા માં ખલબલી મચી ગઇ છે, કોરોના વાયરસ ને ભારત પાકિસ્તાનમાં તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે , કોરોના વાયરસ

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *